OGEM-VAK Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı

 

OGEM-VAK SOSYAL DAYANIŞMA FONU YÜKSEKÖĞRENİM BURSU

GENEL KURAL VE ESASLARI (EK-4)

 

                Ogem-Vak Sosyal Dayanışma Fonu Yükseköğrenim Bursu aşağıdaki ilkelere göre düzenlenmektedir:

                BURS MÜRACAAT KRİTERLERİ

1)      Eğitim yardımı için yalnızca  Sosyal Dayanışma Fonu’na üye, en az bir yıldır düzenli bağış yapan personel müracaat edebilecek, üye olmayan ve düzenli bağış yapmayanların müracaatı kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

2)      Sosyal Dayanışma Fonu Yükseköğrenim Bursu müracaatları her yıl Ekim ayının ilk işgününde başlar, Ekim Ayının son işgününde sona erer. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3)      Yükseköğrenime yeni kayıt olup ilk defa eğitim yardımı talep edecek fona üye personel, Ogem-Vak internet sitesinden (www.ogemvak.org.tr) “Yüksek Öğrenim Öğrenci Eğitim Başvuru Formu”nu indirip dolduracak ve birim amirine onaylatacak, Yüksek Öğrenim Belgesi ile birlikte  Bölge Müdürlüğünde çalışanlar bağlı bulundukları Bölge/İşletme Müdürlüğüne, Genel Müdürlükte çalışanlar bağlı bulundukları Daire Başkanlıklarına teslim edecektir.

4)      Ara sınıfta olup da ilk defa eğitim yardımına müracaat edecek fona üye personel ise, Ogem-Vak internet sitesinden (www.ogemvak.org.tr) “Yüksek Öğrenim Öğrenci Eğitim Başvuru Formu”nu indirip dolduracak ve birim amirine onaylatacak, Yüksek Öğrenim Belgesi ve Sınıf Geçme Belgesi (Transkript) ile birlikte Bölge Müdürlüğünde çalışanlar bağlı bulundukları Bölge/İşletme Müdürlüğüne, Genel Müdürlükte çalışanlar da bağlı bulundukları Daire Başkanlıklarına teslim edecektir.

5)      Bir önceki yılda eğitim yardımı alan öğrenciler de alttan dersleri kalmadan bir üst sınıfa geçtiklerini belgeleyen “Sınıf Geçme Belgesi (Transkript)”ni Bölge Müdürlüğünde çalışanlar bağlı bulundukları Bölge/İşletme Müdürlüğüne, Genel Müdürlükte çalışanlar bağlı bulundukları Daire Başkanlıklarına teslim edeceklerdir.

6)      Onaylanan formlar, taşra teşkilatlarında İşletme Müdürlüğü tarafından topluca Orman Bölge Müdürlüğü’ne; Orman Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında ilgili Daire Başkanlıklarına teslim edilecektir. Daire Başkanlıkları bir üst yazıyla Genel Müdürlükte oluşturulacak komisyona teslim edilmek üzere belgeleri OGEM-VAK’a göndereceklerdir.

7)      Taşra teşkilatlarında Orman Bölge Müdürlüğünce kurulacak, merkezde ise Genel Müdürlükte oluşturulacak 3 (üç) kişilik değerlendirme komisyonu marifetiyle gelen başvurular puan tablosuna göre değerlendirilip büyükten küçüğe doğru sıralamaya tabi tutulacaktır.

8)      Değerlendirmede öncelikle bir önceki yıldan yardım alıp da öğrenciliği devam eden ve burs devam kriterlerini sağlayanların sayısı belirlenecektir. Daha sonra puan tablosuna göre yeni başvurularda büyükten küçüğe doğru sıralamada ilk sıradan başlamak kaydıyla kontenjan sayısındaki kişi eksikliğini giderecek sayıda yeni kişi seçilecektir. Kontenjan miktarı daha önceki yıllarda burs alıp da bursun devamını sağlayan kişiler ile yeni müracaatların toplam sayısıdır. (Örneğin; bu yılki kontenjan miktarı 7 kişi ise, geçmiş yıllarda burs alıp da devam kriterini sağlayan 4 kişi var ise yeni müracaatlardan en yüksek puan alan 3 kişi seçilip toplam 7 kişi tamamlanacaktır)

9)      Puanlama tablosu değerlendirme komisyonunda kalacak, alt birimlere gönderilmeyecektir.

10)   Değerlendirme komisyonları kontenjan miktarı kadar onaylı sıralama listesi evrakları ile yeni burs alacak öğrencilerin, kimlik fotokopisini ve öğrenci adına Ziraat Bankası’ndan açılmış hesap numarası (TR ile başlayan 26 haneli numara) ile birlikte Ogem-Vak’a gönderecektir.

11)   Yapılan bağış miktarına göre Bölge Müdürlükleri kontenjan listesi ve puanlamaya göre oluşacak sıralama cetveli Ogem-Vak web sitesinde (www.ogemvak.org.tr) yayınlanacaktır.

12)Burs ödemeleri Ekim-Haziran aylarında (9 ay) yapılır.

BURS TAHSİS VE DEVAM KRİTERLERİ

1)    Burs başvurusunda bulunan öğrencinin anne ve babasının yıllık geliri; başvuru tarihindeki devlet memurlarına ödenen aylık maaş katsayısının 53.000 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu oluşan tutarın üzerinde olanlar bu yardımdan yararlanamazlar.

2)    Burs değerlendirme komitesi gerek gördüğü hallerde bursiyer tarafından verilen bildirimi ve diğer bilgileri inceleyebilir, öğrenim kurumundan bilgi isteyebilir. Verilen bilgilerin yanlış olduğu saptanırsa verilmekte olan burs kesilir. Bu durumda öğrenci, bursun kesim tarihine kadar ödenen burs tutarını yasal faizi ile birlikte Ogem-Vak’a geri öder.

3)    Bursun devam edebilmesi için öğrencinin bir önceki eğitim dönemindeki iki dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2 olması ve öğrencinin hiçbir dersten kalmadan bir sonraki sınıfa geçmiş olması şartı aranır.

4)    Hazırlık okuyan öğrenciler için puan başarısı aranmamakta, bu öğrencilerin okumakta oldukları okulların vermiş oldukları geçer not yeterli sayılmaktadır.

BURSUN İPTALİ

1)    Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir üst sınıfa başarılı bir şekilde geçtiklerini gösterir belgeyi yenileme süresi içinde Bölge/İşletme Müdürlüğü’ne veya Daire Başkanlığına iletmeyenler,

2)    Okulu bırakan yada okulla ilişiği kesilenlerin veya Ogem-Vak bilgisi dışında öğrenim dalını veya okulunu değiştirenlerin,

3)    Ogem-Vak’dan burs aldığı süre içinde bir başka özel kurum veya kuruluştan burs alanların,

4)    Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış, içinde veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararı veya güvenilir belge ve şahitlerin tevsik ve beyanları ile sabit olanların,

5)    Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahküm olanların ve/veya öğretim kurumları yönetimince “sürekli çıkarma” cezası verilenlerin,

6)    Her ne sebeple olursa olsun Ogem-Vak’a yanlış beyanda bulunanların, bursları kesilir.  istisnai durumlarda bursun devamına veya kesilmesine Ogem-Vak Yönetim Kurulu karar verir. Vakıf Yönetimi tarafından haksız olarak alındığı anlaşılan ve kesilmesine karar verilen burs miktarının tamamının kanuni faizi ile birlikte bursiyer tarafından Ogem-Vak’a geri ödemesi sağlanır.

BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1)    Bursiyer her yıl başvuru döneminde ilgili evraklarını göndererek kaydını yenilemekle mükelleftir.

 

27/09/2017 tarih ve 416 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince görüşülüp onaylanmıştır.

                                                                                                                                              Recep KATI

                                                                                                                             Ogem-Vak Genel Müdürü

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. 2169 Sok. Atatepe Sitesi B1 Blok No: 36 D:4 Çankaya/ANKARA
Tel. + 90 312 223 37 67 - 285 37 68 Fax. + 90 312 223 05 06
e-mail:
ogemvak@ogemvak.org.tr