Kaza Fonundan Yararlanma Usul ve Esasları

VAKIF SENEDİNİN 4/d MADDESİNE GÖRE ÇIKARILAN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 32 – 33. MADDELERİNE GÖRE KURULAN KAZA YARDIMI FONUNDAN YARARLANMA USUL VE ESASLARI

FONUN ADI

Madde 1 – OGEM-VAK Vakıf Senedinin 4/d maddesi ve Uygulama Yönetmenliğinin 32-33. maddelerine dayanılarak ”OGEM-VAK KAZA FONU “ adında bir fon kurulmuştur.

FONUN AMACI

Madde 2 – Fonun amacı Ogem-Vak Kaza Fonu üyelerinin, göreve giderken, gelirken, görevleri esnasında resmi araçlarla yaptıkları kaza sonucunda veya herhangi bir nedenle kullanımındaki araca zarar verdiklerinde, zarara uğrayanlara, zaruret içinde olanlara karşılıksız olarak yardımda bulunmak, ayrıca kaza yapmadan çalıştığı kurumdan emekliye ayrılanlara 01.01.2019 tarihinden önceye ait ödenmiş aidatları için ödül vermektir.

FONUN GELİR KAYNAKLARI

Madde 3 – Fonun gelir kaynakları, fon üyelerinin yıllık ödentileri, fona ait paraların her türlü nemaları, gerektiğinde vakıf bütçesinden fona aktarılan paralardır. Vakıf bütçesinden fona aktarılacak miktar bir önceki yıla ait vakıf gelirlerinin %10 nu geçemez.
Fon üyelerinin yıllık ödenti miktarları ve tahsil usulü her yıl Ocak ayında Ogem-Vak Yönetim Kurulunca karar altına alındıktan sonra Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerine bir yazı ile bildirilir. Aidatlarını, belirlenen zamanda ödemeyenlere uygulanacak gecikme zammı oranı her yıl Yönetim Kurulunca belirlenir.
Fona ödeme yapanların bu usul ve esaslarda belirlenen yardım ve ödülden faydalanmalarının dışında fonda hakları yoktur.

FONA GİRİŞ

Madde 4 – Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan maaşlı ve ücretli şoförler, sürücüler ve iş makinesi operatörleri bu fona girebilir.
Fona Giriş, “ Kaza Fonu Giriş Formu” nun imzalanmasını müteakiben fona ilk ödemenin yapıldığı tarihten başlar.

FONDAN AYRILMA

Madde 5 – Ölüm, istifa veya emeklilik sebebiyle Orman Genel Müdürlüğü’nden ilişiği kesilenler ile Ogem-Vak Yönetim Kurulunca belirlenen aidatlarının, ödenmesi gereken süre ile bu sürenin bitimini takip eden en geç 30 gün içinde aidat ödemesini yapmayanlar kendi isteği ile fondan ayrılmış sayılır. Ayrıca fiili hizmet süresi içerisinde 3 kereden fazla trafik kazasına sebebiyet vermesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Madde 6 - Uyarıya rağmen fona aidat ödemesini yapmayanlar, gerçeğe aykırı veya sahte belge ile fondan yararlanmak isteyenler Vakıf Yönetim Kurulunun kararı ile fondan çıkartılırlar.

Madde 7 – Fona dahil olanlar fondan sağlanan her türlü imkanlardan eşit şekilde yararlanırlar.

Madde 8 – Fona dahil olan her üye için dijital ortamda bir dosya tutulur. Fon için ihtiyaç duyulan bilgiler burada saklanır.

YARDIMLAŞMA VE ÖDEMELERİN GENEL USUL VE ŞARTLARI

Madde 9 – Kaza fonundan yararlanabilmek için Orman Genel Müdürlüğünde çalışan personelin görevli olması, kazanın resmi araçla olması şarttır. Ogem-Vak Kaza Fonuna üye olanlardan kaza yapanlara:

a) Fon üyesinin karışmış olduğu ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında kazaya dahil olan karşı taraftan ölen veya yaralananlar için alınacak kesinleşmiş mahkeme sonuçlarına göre, icra safhasına intikal etmiş paralar için, mahkeme ilamı eklenerek trafik sigortası ve kasko sigortasından arta kalan kısım için ödeme yapılır.

b) Anlaşma sağlanan hasarlı trafik kazalarında; kusurlu bulunan fon üyelerimizin bilirkişi huzurunda ve olay mahallinde tutulacak müşterek bir tutanakla tespit edilen hasarların zarar miktarı trafik sigortası ve kasko sigortasından arta kalan kısım için ödeme yapılır.

c) Fon üyelerinin Orman Genel Müdürlüğüne ait araçlara trafik kazası ve diğer nedenlerden dolayı verdiği hasarlarda, bunlardan mahkemeye intikal edenlerin ödemelerini mahkeme kararına göre, anlaşma ile sonuçlananları da kaza tespit tutanaklarına göre ödenir.

d) Fon üyelerimizden kaza sebebiyle hastaneye veya hapishaneye düşmüş olanlara Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile tespit eden miktar kadar karşılıksız ödeme yapılabilir.

e) Kaza sebebi ile ölüm olursa, belgelenmek kaydı ile a,b,c ve d maddelerinde tahakkuk edecek ödemeler Vakıf Yönetim kurulunca varisleri adına ilgili yerlere ödeme yapılır.
Bu maddenin; a,b,c,d ve e fıkralarında belirlenen ödemeler, fon miktarı ve günün koşullarına göre Vakıf Yönetim Kurulunca her yıl Ocak ayında yeniden belirlenir, Vakıf Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Madde 10 – Alkol ve uyuşturucu maddelerinin kullanılmasından doğan kazalar ile trafik kazasını müteakip tıbbi müdahaleyi gerektirecek haller dışında olay veya kaza mahallinin terk edilmesi halinde ödeme yapılmaz.

TEŞVİK ÖDÜLÜ

Madde 11 – Fon üyesi olan sürücü, şoför ve operatörlerden bir kazaya sebep olmadan ve kaza yardımı almadan emekli olanlara, şoförlükten ayrılarak başka göreve geçenlere veya vefat edenlere 01.01.2019 tarihinden önceye ait ödenmiş aidatları için her yıl fon kaynakları değerlendirilerek fonda biriken paraları Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenecek oranda nemalandırılarak teşvik ödülü olarak geri verilir. 01.01.2019 tarihinden sonra yatırılan aidat ödemelerine teşvik ödülü verilmez.

KAZA FONUNDAN YARARLANMA TALEBİ

Madde 12 – Fondan yararlanmak isteyen üye birim amirine bir dilekçe ile başvurur. İlgili Orman İşletme Müdürlüğü:
1-Şoförün dilekçesi
2-Görev kağıdı
3-Kaza veya olay raporu
4-Alkol raporu,

5-Kaza nedeni ile şoföre rücu eden miktarın istendiği İşletme/Fidanlık Müdürlüğü yazısı
6-İşletme/Fidanlık Müdürlüğü banka hesabı IBAN nosunu da içeren belgeleri bir yazı ekinde OGEM-VAK a gönderir.
Müracaatlar Vakıf Yönetim Kurulu tarafından incelenerek ilk oturumda karara bağlanır ve sonuç müracaat sahibine iletilmek üzere yazılı olarak bildirilir.

Fon usul ve esaslarına göre yapılması gereken ödemeler ilgili Orman İşletme/Fidanlık Müdürlüğüne yapılır. Müdürlük gönderilen yardımı ilgilinin borcundan mahsup eder. Şayet alacağını tahsil etmiş ise ilgili şoföre iade eder.

Madde 13- Fona üye olanlar üyelik başlangıç tarihinden itibaren otuz gün geçmedikçe fondan yararlanamazlar. Fondan yararlanmada Orman İşletme/Fidanlık Müdürlüğünün rücu ettiğine dair ödeme talep yazısının tarihi esas alınır.

Madde 14- Kaza Fonunun kapatılması halinde fonun bütün varlıkları vakfa devredilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 15- Kaza Fonu Usul Ve Esasları Ogem-Vak Yönetim Kurulunca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Kaza Fonu Usul ve Esasları Ogem-Vak Yönetim kurulunca yürütülür. 25/01/2019

OGEM-VAK YÖNETİM KURULU