Sosyal Dayanışma Fonu

OGEM-VAK / Sosyal Dayanışma Fonu

SOSYAL DAYANIŞMA FONU

Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarından ve emeklilerinden kendileri, eş veya çocuklarının ölümü veya yaşamlarında meydana gelen hastalık yangın, trafik kazası, vb. olumsuz olaylar sonucunda tedavileri ve yüksek tahsile giden ve okutulmasında sıkıntı çekilen öğrencilerin eğitimleri ile ilgili ihtiyaç duydukları harcamalarını karşılamak amacıyla bu fonun usul ve esaslarına uygun olan ve Ogem-Vak Yönetim Kurulunca karara bağlanan oran ve miktarda maddi ve manevi desteği sağlamak amacı ile “fon oluşturulmuştur”.

EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM HESABI HESAP BİLGİLERİ :  IBAN NO: TR56 0001 0007 9935 5862 2150 67

FONUN ADI

Madde 1– OGEM-VAK Vakıf Senedinin 4/d ve 4/g maddelerine dayanılarak 25.10.2013 tarihinde “OGEM-VAK SOSYAL DAYANIŞMA FONU” kurulmuştur.

FONUN AMACI

Madde 2– Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarından/emeklilerinden kendileri, eş veya çocuklarının ölümü veya yaşamlarında meydana gelen hastalık, yangın, trafik kazası, vb. olumsuz olaylar sonucunda tedavileri ve yüksek tahsile giden ve okutulmasında sıkıntı çekilen öğrencilerin eğitimleri ile ilgili ihtiyaç duydukları harcamalarını karşılamak amacıyla bu fonun usul ve esaslarına uygun olan ve Ogem-Vak Yönetim Kurulunca karara bağlanan oran ve miktarda maddi ve manevi desteği sağlamak.

FONUN GELİR KAYNAKLARI

Madde 3– Fonun gelir kaynakları, Orman Genel Müdürlüğü personelinin ve emeklilerinin aylık olarak fona bağışladıkları 10,00 TL ile yatırılan paraların her türlü nemaları olup; gerektiğinde Yönetim Kurulunca uygun görülen oran ve miktarda vakıf bütçesinden fona aktarılan paralardır. Vakıf bütçesinden fona aktarılacak miktar bir önceki yıla ait vakıf gelirlerinin %10’nu geçemez.

Fona yapılacak bağış yıllık ödentileri her yılın Ocak ayında Ogem-Vak Yönetim Kurulunca tespit edilir ve bu tespit Orman Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra birimlerine duyuru mahiyetinde bildirilir.

Fona bağış yapanların bu usul ve esaslarda belirlenen yardımdan faydalanmalarının dışında fonda hakları yoktur. Ölüm, istifa veya emeklilik sebebiyle Orman Genel Müdürlüğünden ilişiği kesilenlere para iadesi yapılmaz kâr payı, temettü dağıtılmaz. Fona yapılan bağış paraları Vakfa gelir yazılır.

FONA GİRİŞ

Madde 4– Orman Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapanlar ile gerek fonun yürürlüğünden önce ve gerekse fonun yürürlüğünden sonra emekliliğe ayrılan bütün personel bağış yaptıkları sürece fona dahildirler. Fona üyelik, web sitemizdeki (www.ogemvak.org.tr) sosyal dayanışma fonu “ÜYE OL” bölümünden @ogm.gov.tr uzantılı mail adresleri ile üyelik bilgilerinin doldurulmasını müteakiben fona ilk ödemenin yapıldığı tarihten itibaren başlar.

Madde 5– Fona dahil olanlar fondan sağlanan her türlü imkanlardan eşit şekilde yararlanırlar.

Madde 6- Fondan yararlananlar ile ilgili gerekli belgeler bir dosyada saklanır.

YARDIMLAŞMA VE ÖDEMELERİN GENEL USUL VE ŞARTLARI

Madde 7– Sosyal Dayanışma fonundan yararlanabilmek için Orman Genel Müdürlüğünde çalışan ve emekli olan personelin 4’ncü maddede belirtildiği şekilde fona bağışta bulunması ve devam etmesi şarttır.

a) OGM personelinin kendileri eş ve çocuklarının yaşamlarında meydana gelen hastalık, yangın, trafik kazası, afet, vb. olumsuz olaylar sonucunda, hastalıklarının tedavisi ile ilgili olarak; SGK tarafından ödenmeyen giderler için vakıfça uygun görülen miktarda ödeme yapılır. Bu ödeme 5,000,00 TL’yi geçemez.

b) OGM personelinin uğradıkları yangın sel deprem v.b. afetler sonucu olay tutanaklarına göre vakıfça uygun görülen miktarda ödeme yapılır. Bu ödeme miktarı 10.000.00 TL’yi geçemez.

c) OGM personelinin eş ve çocuklarının ölümü haline personele, personelin ölümü halinde varsa eşine veya çocuklarına, yoksa personelin anne ve babasına talepleri halinde ambulans, defin v.b. giderleri için yardım yapılır. Yardım miktarı yönetim kurulunca fon imkanları dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

d) OGM personelinden hastaneye veya hapishaneye düşmüş olanlara karşılıksız ödeme yapılabilir. Bu ödeme miktarı 3.000.00 TL’yi geçemez.

e) OGM personelinin yüksek tahsile giden çocuğunu okutmakta sıkıntı çekenlerden Bölge Müdürlüğü/Daire Başkanlığınca Ogem-Vak web sitesinden müracaatta bulunanlar ve “Ogem- Vak Sosyal Dayanışma Fonu Yükseköğrenim Bursu Genel Kural ve Esasları” kriterlerini sağlayanlar içinden öğrenim süresince 5 ay boyunca (Ocak- Mayıs) karşılıksız eğitim yardımı yapılır.

f) a, b, c ve d maddelerinde göre yapılacak ödemeler ile ölüm olursa belgelenmek kaydı ile anne, baba, eş ve çocukları adına tahakkuk edecek yardım, Vakıf Yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ödemeler, fon miktarı ve günün koşullarına göre Vakıf Yönetim Kurulunca her yıl Ocak ayında yeniden belirlenir. Fon gelirlerinin %40 ‘ı a, b, c, d maddelerindeki yardımlar için, %60’ı e maddesi için uygulanır.

g) Fona yapılan bağışlar Sosyal Dayanışma Fonuna ait ayrı bir hesapta takip edilir. Bağışlar Yönetim Kurulu tarafından açılacak banka hesaplarına havale yapılması veya Ogem-Vak web sitesinde sosyal dayanışma fonu “ÜYE GİRİŞİ” bölümünden girilerek “ödeme” bölümünden kredi kartı ile yapılabilmektedir.

Fonda toplanan bağışlardan elde edilecek paralar Sosyal Dayanışma Fonunda belirlenen yardımlar dışında her ne ad altında olursa olsun başka hizmet veya giderlerde kullanılamaz.

Madde 8– Bağışta bulunan her bağış sahibine talebi halinde Vakıf Yönetim Kurulunca uygun görülmesi kaydıyla bir yıl içinde en fazla (2) defa ödeme yapılabilir. Alkol, kumar, uyuşturucu madde kullanımı, rüşvet ve yüz kızartıcı suçlar sonucu oluşacak talepler Sosyal Dayanışma Fonunun kapsamı dışında tutulur.

Madde 9– Sosyal Dayanışma Fonunun Usul ve Esaslarında günün şartlarına veya diğer icaplara göre değişiklik yapmaya OGEM-VAK Yönetim Kurulu Yetkilidir.

FONDAN YARARLANMA TALEBİ

Madde 10– Fondan yararlanmada öncelik, Fona bağış yapanlarındır. Fona bağış yapmadan fondan yardım talep edenlerin durumu Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Fondan yararlanmak isteyen bağış sahibi çalışan, kendi birim amirine, emekli ise bulunduğu yerdeki en yakın Teşkilatımız birimine bir dilekçe ve varsa mevcut durumunu tevsik eden belge veya belgeler ile başvurur. Fondan yararlanma konusuna göre 7. maddede belirtilen ödemelere müstenit olacak belgeler varsa ekleri ile birlikte düzenlenecek “Durum İnceleme Raporu” na bağlanır. Bir üst yazı ile Merkezde ilgili Daire Başkanlığı, Taşrada ise Orman Bölge Müdürlüğü kanalı ile OGEM-VAK’a gönderilir.

Müracaatlar Vakıf Yönetim Kurulu tarafından incelenerek ilk oturumda karara bağlanır ve sonuç müracaat sahibine iletilmek üzere talep birimine yazılı olarak bildirilir.

Fon usul ve esaslarına göre karara bağlanarak yapılması gereken yardım ilgili şahıslara veya ilgili yerlere yapılır. Fondan yapılacak yardımlar, yardımı alacak olan tarafından başka kurum, kuruluş veya şahıslara devir ve temlik edilemeyeceği gibi bağış sahibinin fona bağışladığı bedel hacze de konu edilemez.

Madde 11– Fonun herhangi bir sebeple faaliyetinin sonlandırılması halinde fonun bütün varlıkları OGEM-VAK’a devredilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 12– Sosyal Dayanışma Fonu Usul ve Esasları toplam 12 maddeden ibaret olup; Vakıf Yönetim Kurulunun onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Sosyal Dayanışma Fonu Usul ve Esaslarını Ogem-Vak Yönetim Yönetim Kurulunun 671 nolu kararı ile 26/12/2020 tarihinde onaylanmıştır.

OGEM-VAK YÖNETİM KURULU